Click to listen highlighted text!

CIS – MISJA I CELE

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Bytom nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Przedmiotem działania instytucji jest wykonywanie zadań gminy Bytomia w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

 Działalność obejmuje w szczególności : usługi reintegracji zawodowej w postaci nauki zawodu, treningów pracy, zatrudnienia wspieranego oraz innych form aktywizacji zawodowej w pracowniach zawodowych o profilach:

 • pracowni porządkowej;
 • pracowni opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych;
 • pracowni utrzymania terenów zielonych;
 • pracowni administracyjno – biurowej w tym gońca;
 • pracowni remontowo – budowlanej;
 • pracowni krawieckiej;
 • pracowni stolarskiej;
 • pracowni gastronomicznej;
 • pracowni rękodzielniczej;
 • pracowni informatycznej;
 • innych pracowni tworzonych według występujących potrzeb.

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym mogą być:

 – bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

– uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

– uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

– chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

– długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

– uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

– niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uniemożliwia korzystanie z pomocy jaką oferuje ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku.

Zasady kierowania do Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.

Osoby ubiegające się o status uczestnika mogą na podstawie:

– własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego;

– wniosku z zakładu lecznictwa odwykowego (w przypadku osób uzależnionych, warunkiem przyjęcia jest zakończenie programu psychoterapii);

– powiatowego centrum pomocy rodzinie;

– ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej,

za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego zostać skierowanym do uczestnictwa w zajęciach przez właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu ośrodek pomocy społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy.

Click to listen highlighted text!