Click to listen highlighted text!
Tytuł projektu:

 

Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Nazwa Beneficjenta: Bytom – miasto na prawach powiatu
Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Cel projektu

 

Projekt ma na celu odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich bezpośredniego otoczenia (głównie członkowie rodzin). Adresowany jest do mieszkańców oraz osób związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia. Wsparciem objętych zostanie 200 osób. Docelowo około 135 osób realizować będzie Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. W tej grupie znajdą się przede wszystkim osoby nie będące w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, m.in. długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby uzależnione oraz bezdomne.

 

Opis projektu

 

Zadania projektowe ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestniczek i uczestników realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, poprzez m.in.: rozwój umiejętności społecznych, redukcję deficytów edukacyjnych i rozwój zasobów jednostkowych, działania środowiskowe, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, wzrost kwalifikacji, uczestnictwo w praktykach w ramach pracowni zawodowych: opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, porządkowej, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, remontowo-porządkowej, gastronomicznej, krawiecko-rękodzielniczej, fryzjerskiej.
Dla osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia przewidziano m.in. blok cyklicznych warsztatów motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne, cykl warsztatów rozwojowych (np. uzupełnianie deficytów edukacyjnych, kultury osobistej, itp.), cykliczne warsztaty edukacyjno- artystyczne, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji, wypracowaniu odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz rozwojowi własnych zainteresowań

 

Okres realizacji

Projekt realizowany jest od 01.04.2018r. do 31.03.2020r.

Całkowita wartość projektu: 3 127 427,53 zł.

Źródła dofinansowania
Środki UE: 2 658 313,40 zł.
Budżet Państwa: 312 742,75 zł.

Założony poziom realizacji wskaźników w projekcie:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 200 osób,
– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 14 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje – 70 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 48 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 34 osoby.

 

 

Kwiecień 2018

Rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”, w ramach poddziałania 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, mieszkańców Bytomia, osób zamieszkujących i/lub związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia (zwł. wiązki 1, Rozbark). Więcej informacji na temat zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz oferowanego wsparcia dostępnych jest w zakładce „Wsparcie w projekcie”.
Działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestników, a w przypadku osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego obejmują również praktyczną naukę zawodu w ramach pracowni:
• opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej,
• porządkowej,
• konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych,
• remontowo-porządkowej,
• gastronomicznej,
• krawiecko-rękodzielniczej,
• fryzjerskiej.
Poniżej efekty pracy uczestników projektu z pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, którzy w ramach praktycznej nauki zawodu zagospodarowują otoczenie przedszkola miejskiego…

Maj 2018

Uruchomiono kolejne grupy uczestników projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.
Praktyczna nauka zawodu osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego odbywa się między innymi w ramach pracowni opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej oraz w pracowniach porządkowych. Uczestnicy projektu mają możliwość zapoznania się z codziennymi realiami pracy w zaprzyjaźnionych jednostkach. Poniżej na zdjęciach kulisy Opery Śląskiej w Bytomiu i wykonywane przez Naszych uczestników prace porządkowe…

Czerwiec 2018

W projekcie pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” uruchomiono grupę gastronomiczną!
Uczestnicy pod fachowym okiem instruktora i pracowników Zespołu Gastronomicznego CIS przygotowują posiłki dla osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, a także podopiecznych Bytomskiego Centrum Wsparcia…

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” realizującym Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego to nie tylko zagwarantowanie badań lekarskich, szkolenia BHP, kursów i szkoleń pozwalających nabyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe, czy też praktyczna nauka zawodu, ale również wsparcie dostępne w ramach reintegracji społecznej obejmującej między innymi:
diagnozę potencjału i deficytów uczestników oraz przygotowanie zindywidualizowanych ścieżek reintegracji,
warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne,
warsztaty rozwojowe – grupy edukacyjne,
warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne,
zajęcia z doradcą zawodowym,
teoretyczne zajęcia z instruktorem reintegracji zawodowej,
konsultacje indywidualne z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym.

Poniżej na zdjęciach zajęcia z terapeutą….

Lipiec 2018

Uczestnicy projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” mogą nabywać umiejętności związane z wykonywaniem prac remontowych i wykończeniowych. Utworzone grupy remontowo-porządkowe pod okiem instruktorów reintegracji zawodowej wykonują prace we współpracy z Bytomskimi Mieszkaniami…

Sierpień 2018

Uczestnicy projektu z pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych kontynuowali praktyczną naukę zawodu na terenie zaprzyjaźnionych jednostek: Domu Pomocy Społecznej Kombatant i Domu Pomocy Społecznej Wędrowiec.
Nawiązano również współpracę z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu…

  

Sierpień (31.08.2018)

Działania w ramach projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” skierowane są nie tylko do uczestników realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, ale także do osób z ich bezpośredniego otoczenia, także członków ich rodzin.
Wsparcie w ramach reintegracji społecznej obejmuje m.in.:
warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności (np. trening asertywności, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie stereotypom płci),
warsztaty rozwojowe,
cykliczne warsztaty edukacyjno – artystyczne skierowane także do dzieci i młodzieży (zajęcia z tradycyjnego rękodzieła, kształtowania zdolności manualnych),
cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników,
wydarzenia integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym (organizacja wyjazdów dla uczestników).

Poniżej zdjęcia z wizyty uczestników projektu w Muzeum Chleba w Radzionkowie organizowanej w dniach 28, 30 i 31 sierpnia 2018 r. w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących

]

Wrzesień (15.09.2018)

Kolejne, cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” odbyło się na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach w dniu 14 września 2018 r.

   

Wrzesień  (22.09.2018)

Pierwsze z cyklu warsztatów edukacyjno – artystycznych w ramach projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” odbyły się w dniach 18, 20 i 21 września 2018 r. w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.
Zajęcia prowadzone w ramach reintegracji społecznej służyły kształtowaniu zdolności manualnych uczestników projektu, wspólnej nauce i zabawie….

Wrzesień  (28.09.2010)

Koniec lata zbliża się wielkimi krokami…
Zakończenie sezonu wakacyjnego zwieńczyła zorganizowana w dniu 27 września 2018 r. wycieczka o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla uczestników projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” po wybranych obiektach znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Trasa wyjazdu obejmowała między innymi Maczugę Herkulesa, Pieskową Skałę, Jaskinię Łokietka i Złotą Górę….

     

Październik (19.10.2018)

Praktyczna nauka zawodu w ramach pracowni zawodowych to nie jedyne wsparcie oferowane uczestnikom projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” realizującym Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego.
Podniesienie umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia zapewniają oferowane w projekcie zajęcia z doradcą zawodowym, także przy wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego.
W ramach reintegracji społecznej wsparcie oferują również psycholog, terapeuta, pracownik socjalny. Cyklicznie prowadzone zajęcia obejmują między innymi: warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe – grupy edukacyjne, czy też warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne.

Październik (29.10.2018)

W rozpoczynającym się sezonie jesiennym, cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” zorganizowano na terenie Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w dniach 23, 25 i 26 października 2018 r.
W programie przewidziano nie tylko zwiedzanie skansenu, ale także Stadionu Śląskiego oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku.
Dodatkową atrakcję stanowił widok jesiennej kolorystyki Parku Śląskiego w Chorzowie podziwiany z Kolejki Elki…

   

Listopad (12.11.2018)

Kolejne wyjście w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” zorganizowano do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.
Uczestnicy projektu w dniach 6, 8 i 9 listopada 2018 r. mieli okazję pod kierunkiem profesjonalnego przewodnika zapoznać się z różnorodną roślinnością zgromadzoną w zbiorach Palmiarni, w tym roślin użytkowych, tropikalnych …
Swoistą gratką dla zwiedzających był niewątpliwie pawilon akwarystyczny, którego ekspozycja obejmuje prezentację czterech środowisk słodkowodnych. Największy, o pojemności 60 tysięcy litrów jest zbiornik środowiska Amazonki…

   

Grudzień (10.12.2018)

Początek grudnia to okres tradycyjnych spotkań Mikołąjkowych…
Uczestnicy projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w dniach 4, 6 i 7 grudnia w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji udali się na seans filmowy do Galerii Handlowej Agora Bytom.

Grudzień (24.12.2018)

Spotkania Wigilijne dla uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” odbyły się w dniach 18 i 20 grudnia.

   

    

Styczeń 2019.

W styczniu uczestnicy projektu Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych mieli wyjścia do Opery Śląskiej i na Kręgielnie. W dniach 22 i 24 stycznia odbyło się spotkanie aktywizujące dla uczestników i otoczenia w Operze Śląskiej. Zwiedzali Gmach Opery i mogli przymierzać stroje w garderobie teatralnej, co wzbudziło ich duży entuzjazm i sprzyjało wzajemnej integracji. Kojarzący się na ze świąteczną atmosferą balet „Dziadek do orzechów” bardzo podobał się oglądającym. W dniach 28 i 29 stycznia uczestnicy projektu mieli spotkanie na kręgielni w bytomskiej Agorze, gdzie miło spędzili czas i zażyli zdrowej rywalizacji.

Luty 2019 

Luty upłynął pod znakiem szkoleń. 26 uczestników projektu ” Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla osób wykluczonych” rozpoczęło kursy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Szkolenia realizowane były przez firmę Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński w trzech obszarach tematycznych.

Szkolenie „Pracownik porządkowy z obsługą maszyn czyszczących” rozpoczęło się 11 lutego i potrwa do 13 marca 2019. Uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Uczyli się obsługiwać nowoczesny sprzęt czyszczący.

Szkolenie „Portier/konserwator” zaczęło się 18 lutego i trwa do 8 marca 2019r. Kursanci nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z wykonywania prac porządkowych w budynku i na zewnątrz, z konserwacji urządzeń technicznych, elementów hydrauliki i elektryki.

Zajęcia w grupie „Opiekun osoby zależnej” trwają od 19 lutego do 12 marca 2019r. Beneficjenci oprócz  wiedzy o opiece nad osobami zależnymi mieli także zajecia praktyczne w DPS ul. Dworcowej 7.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze szkoleń.

Szkolenie „Pracownik porządkowy z obsługą maszyn czyszczących”

Szkolenie „Portier/konserwator”

Szkolenie  „Opiekun osoby zależnej”

 

Marzec 2019

W marcu uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” kontynuowali zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej oraz praktyki zawodowe. Została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna projektu.
Trzy osoby brały udział w szkoleniu organizowanym przez Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński.
W dniach 14-15 marca 2019r. odbyły się cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników połączone z wyjściem do kina.

 

Kwiecień 2019

plakat kolor. pdf

W kwietniu trwała rekrutacja do nowych grup w pracowniach krawiecko-rękodzielniczej, fryzjerskiej, remontowo-porządkowej, gastronomicznej,
konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych i porządkowej.
W dniach 9 i 11 kwietnia odbyły się warsztaty edukacyjno-artystyczne, na których uczestnicy i osoby z otoczenia tworzyły wielkanocne ozdoby.
24 kwietnia 2019r. projekt zakończyła grupa 66-osób grupa 66-osób realizująca Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego spośród 118 osób objętych wsparciem w pierwszym roku realizacji projektu.

             

Maj 2019

W maju prowadzona był rekrutacja uzupełniająca do nowych grup projektowych. Ruszyły 2 grupy porządkowe, grupa konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, grupa porządkowo-remontowa, krawiecko-rękodzielnicza i fryzjerska.
Centrum Integracji Społecznej przeniosło się do zrewitalizowanego budynku przy Karola Marki 10, w którym zaczęły działać wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie fryzjerska, krawiecko-rękodzielnicza i gastronomiczna.

Czerwiec 2019
17.06 i 18.06 uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”, mieli warsztaty rozwojowe, motywacyjne i rozwijające umiejetności społeczne oraz wyjście do Cinema City w Agorze.
Wszystkie pracownie działają już na pełnych obrotach. Pracownia fryzjerska świadczy juz swoje usługi na zewnątrz. Obsługuje Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Dworcowej, Środowiskowy Dom Pomocy „Integracja”, Bytomskie Centrum Wsparcia oraz Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bytomiu.

27 czerwca odbyła się Inauguracja Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w wyremontowanej przy wsparcie środków UE siedzibie przy Karola Miarki 10. W uroczystości uczestniczyły władze miasta, przedstawiciel Urzedu Marszałkowskiego, architekci z Hornik Chmura Architektura, dyrektorzy placówek współpracujących z CIS i inni zaproszeni goście.

Lipiec 2019

15 lipca 2019r. uczestnicy projektu” Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych” brali udział w wycieczce do Sztolni Czarnego Pstrąga i Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach w 2017 roku zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  

W tym miesiącu przybliżymy grupę remontowo-porządkową 3, która liczy 9 uczestników.

Grupa ta na podstawie Porozumienia nr CIS.082.2.4.9.1.2018 z 4.01.2019 r. odbywa praktyki zawodowe w poniedziałki,środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 13.30 w różnych jednostkach należących do zasobów Bytomskich Mieszkań-jednostki budżetowej Gminy Bytom. Porozumienie reguluje warunki wspólnej realizacji zadań związanych z aktywną integracją zawodową uczestników poprzez pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności zawodowych w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w rzeczywistych warunkach pracy. W ramach działań zostały wyremontowane na przełomie kwietnia i maja 4 pokoje socjalne na ul.Popiełuszki. W kwietniu grupa zajmowała się też remontem pomieszczeń biurowych na Powstańców Śląskich 30, oraz zagospodarowaniem terenu na zewnątrz budynku przy ul.Zielnej 25 b-siedzibie Bytomskich Mieszkań.
Od maja do czerwca 2019 uczestnicy remontowali klatkę na Bobrku w budynku przy ul.Stelmacha 6.
Poniżej zdjęcia z wykonywanych prac remontowych.

    

Sierpień 2019

W lipcu uczestnicy projektu: „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych” mieli zwykłe zajęcia obejmującej reintegrację społeczną i zawodową. Odbyły się warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe, profilaktyka zdrowotna oraz zajęcia przeciwdziałające patologiom społecznym i stereotypom płci, grupowe zajęcia z doradcą zawodowym i z instruktorem reintegracji zawodowej oraz zajęcia indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą. Rozpoczął się cykl szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych. 27 sierpnia 2019 r. odbyła się wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd po wybranych obiektach znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego.

Wrzesień 2019

We wrześniu uczestnicy projektu” Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych” brali udział w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, odbywali praktyki zawodowe, a także w zajęcia aktywnej integracji. Odbyły się cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników realizujących IPZS z rodzinami i osobami z bezpośredniego otoczeniem, mające na celu wypracowanie odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz wydarzenie integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym wycieczka do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.
Ciekawą ekspozycję narzędzi, maszyn, przedmiotów codziennego użytku, książek, dokumentów i pocztówek oglądali uczestnicy poszczególnych pracowni w terminach 23.09- pracownia porządkowa 7 i 8, 24.09- pracownia konserwacji i pielegnacji terenów zielonych 2 oraz remontowo-porządkowa 3, 25.09. -pracownia gastronomiczna 2, fryzjerska i krawiecko-rękodzielnicza. Duże walory edukacyjne oprócz prezentacji zbiorów miał pokaz filmu „Chleb”. Wielką atrakcją była możliwość upieczenia własnego pieczywa.

   

W tym miesiącu przybliżymy grupę konserwacji i pielegnacji terenów zielonych 2, która liczy 9 uczestników. Grupa ta na podstawie Porozumienia nr CIS.082.2.4.10.2018 z 28.03.2019 r. odbywa praktyki zawodowe w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 7.00 do 13.00 w różnych jednostkach należących do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej-jednostki budżetowej Gminy Bytom. Porozumienie reguluje warunki wspólnej realizacji zadań związanych z aktywną integracją zawodową uczestników poprzez pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności zawodowych w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w rzeczywistych warunkach pracy. W ramach działań uczestnicy projektu realizowali prace na pl.Grunwaldzkim, pl.Sikorskiego, na Rynku oraz nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Centrum Integracji społecznej przy ul. Karola Miarki 10.

Pażdziernik 2019

W rozpoczynającym się sezonie jesiennym cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” zorganizowano na terenie Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w dniach 24 i 25 października 2019 r. W programie przewidziano zwiedzanie skansenu, Stadionu Śląskiego oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Dodatkową atrakcję był przejazd Kolejką linową”Elką”.

W październiku zakończyły się pierwsza tura szkoleń dla rekrutowanych od marca 2019 r. uczestników projektu. Wcześniej diagnozowano potrzeby i preferencję, oraz konkurs ofert na świadczenie usług szkoleniowych.
Kursy w czterech obszarach tematycznych realizowane były przez firmę Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński
Szkolenie „Pracownik porządkowy z obsługą maszyn czyszczących” było prowadzone w dwóch grupach: od 20 sierpnia do 7 października, oraz od 22 sierpnia do 10 października. Uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Nabyli umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu czyszczącego. Wzięło w nim udział 7 osób.

Szkolenie „Portier/konserwator” podobnie realizowane było w 2 terminach: od 22 sierpnia do 09 października oraz od 23 sierpnia do 7 października 2019 r. Kursanci nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z wykonywania prac porządkowych w budynku i na zewnątrz, oraz z konserwacji urządzeń technicznych. Kurs ukończyło 12 osób.

Zajęcia w grupie „Pracownik gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingu”. trwały od 20 sierpnia do 15 października 2019 r. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą pracy w gastronomii oraz ze sztuką rzeźbienia w warzywach i owocach.

Zajęcia „Techniki rękodzielnicze” – trwały od 12 sierpnia do 01 października 2019. Tematyka obejmowała m.in. tworzenie makramy, biżuterii z koralików, filcowanie i masy plastyczne. Kurs ukończyły 3 osoby.

Kurs „Operator maszyn i urządzeń do całorocznej pielęgnacji terenów zielonych” prowadziła firma Mała Flota Powietrzna Sp.zo.o. Wzięło w nim udział 7 osób. Nabyli oni umiejętność obsługi kos mechanicznych, urządzeń do sprzątania liści oraz odśnieżarek.

W chwili obecnej trwa jeszcze kurs fryzjerski, który rozpoczął się 17 września, a zakończy się 26 listopada.
Będzie prowadzona jeszcze druga edycja kursu gastronomicznego, portiera/konserwatora oraz zajęć rękodzielniczych. Wszystkie kursy zakończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu ukończenia.

Listopad 2019

W dniach 6,7 i 8 listopada 2019 uczestnicy projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących mieli wyjście do kręgielni w bytomskiej Agorze. Wszyscy byli zadowoleni, bo miło spędzili czas i przy zdrowej rywalizacji.

 

Kolejne wyjście w ramach cyklicznych spotkań zorganizowano w dniach 21 i 22 listopada 2019 r. do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami pod okiem profesjonalnego przewodnika mieli okazję zapoznać się z różnorodną roślinnością zgromadzoną w zbiorach Palmiarni.
Mieszcząca się na terenie parku imienia Fryderyka Chopina w Gliwicach Miejska Palmiarnia powstała w 1924 roku,jednak pierwsze szklarnie na terenie parku stawiane były już w roku 1880. Palmiarnia obejmuje aż 2000 m2 i podzielona została na pięć pawilonów tematycznych. Rośnie w nim ponad 5600 roślin, a najstarsze okazy mają ponad 150 lat. Główną atrakcją dla zwiedzających był pawilon akwarystyczny, którego ekspozycja obejmuje prezentację czterech środowisk słodkowodnych, w tym największy, o pojemności 60 tysięcy litrów zbiornik środowiska dorzecza Amazonki.

Grudzień 2019

W grudniu uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w dniach 02,03 mieli warsztaty rozwojowo-edukacyjne, motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne. Przygotowywali stroiki i świeczki, oraz wspólnie rozmawiali o w świątecznych zwyczajach panujących w domach.

W ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestnicy i osoby z otoczenia udały się 9 grudnia na seans filmowy do Silesia City Center w Katowicach.

Uroczyste spotkanie wigilijne odbyło się w dniach 20 grudnia.

   

 

Kursy zawodowe 10 uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”.

Na przełomie listopada i grudnia odbyły się szkolenia tematyczne:

„Pracownik gastronomii z elementami przyjęć okolicznościowych oraz carvingu”.

  

Szkolenie „Portier-konserwator”

  

„Techniki rękodzielnicze”

oraz „Kurs fryzjerski”

Styczeń 2020

Ósmego stycznia 2020  uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji udali sie na seans filmowy do Silesia City Center w Katowicach. 

28 stycznia zwiedzali  Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku przy ul.św. Wojciecha w  Radzionkowie. Oglądali przejmującą historię deportacji kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska do pracy przymusowej w Związku Radzieckim. 

Pamięć o tych wydarzeniach, mimo zakazu ze strony władz komunistycznych, podtrzymywana była w środowisku rodzinnym wywiezionych osób. Dopiero upadek systemu komunistycznego w 1989 r. umożliwił przedstawienie tragedii, jaka spotkała dziesiątki tysięcy Górnoślązaków. Zdecydowana większość pracowała w  do batalionach pracy znajdujących się na terenie Zagłębia Donieckiego (Donbas), Białorusi (okolice Mińska) i obszarach Kaukazu (okolice miasta Bordżomi w Gruzji). Obozy te były administrowane przez Główny Zarząd ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD (GUPWI NKWD). Katorżnicza praca połączona z fatalnymi warunkami bytowo-sanitarnymi w łagrach powodowała dużą śmiertelność. Powroty deportowanych rozpoczęły się w połowie 1945 roku,a zakończyły na początku lat 50-tych.

Luty 2020

Uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji z okazji Walentynek 14.02.2020 r. byli na seansie filmowy w Cinema City w bytomskiej Agorze.
25 lutego 2020 r. uczestnicy wraz z otoczeniem pojechali do Zabrza, gdzie w Teatrze Nowym obejrzeli piękne przedstawienie o życiu i przemijaniu „Oskar i Pani Róża” w reż. Marka Pasiecznego na podstawie książki Erica-Emmanuela Schmitta. Spektakl dostarczył uczestnikom możliwości przeżycia katharsis w kontakcie ze szt

Marzec 2020

W związku z Poleceniem Wojewody Śląskiego nr 10/2020 r. z dnia 11.03.2020 r. i nr 42/2020 z dnia 24.03.2020 r. dot. zawieszenia działania Centrów Integracji Społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, zawieszono udzielanie wsparcia uczestnikom w ramach projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” do dnia 31.03.2020 r. (termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie).

 

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Telefon: +48 32 283 15 48

Biuro Projektu, ul. Karola Miarki 10
tel. (32) 283 15 48 wew. 32

Godziny pracy biura:
Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 18:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Zadania w projekcie pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestników – osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) i osób z ich bezpośredniego otoczenia.

Działania w ramach reintegracji społecznej i zawodowej skierowane do osób realizujących IPZS w projekcie obejmują m.in.:
• diagnozę potencjału i deficytów uczestników,
• przygotowanie zindywidualizowanych ścieżek reintegracji (Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego),
• badania lekarskie (medycyna pracy), szkolenia BHP,
• warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne,
• warsztaty rozwojowe – grupy edukacyjne,
• warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne,
• profilaktykę zdrowotną oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
• konsultacje indywidualne z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym.
• teoretyczne zajęcia z instruktorem reintegracji zawodowej (przygotowanie do wykonywania zawodu w ramach pracowni zawodowych),
• kursy i szkolenia,
• praktyczną naukę zawodu w ramach pracowni: opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, porządkowej, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, remontowo-porządkowej, gastronomicznej, krawiecko-rękodzielniczej, fryzjerskiej.

Wsparcie oferowane w projekcie dla uczestników realizujących IPZS i ich bezpośredniego otoczenia, niejednokrotnie członków rodzin obejmuje:
• warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności (np. umiejętności poznawania siebie, trening asertywności, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie stereotypom płci),
• warsztaty rozwojowe (np. uzupełnianie deficytów edukacyjnych, kultury osobistej, itp.),
• cykliczne warsztaty edukacyjno – artystyczne, skierowane także do dzieci i młodzieży (zajęcia z tradycyjnego rękodzieła, kształtowania zdolności manualnych, kreowania wrażliwości artystycznej oraz szacunku do wartości i tradycji),
• cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników, wypracowaniu odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz rozwojowi własnych zainteresowań,
• wydarzenia integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym (organizacja wyjazdów/wycieczek dla uczestników).

Inne formy wsparcia dostępne w ramach projektu:
• posiłek dla osób realizujących IPZS,
• doładowania niespersonalizowanej karty ŚKUP dla osób realizujących IPZS,
• materiały na zajęcia,
• odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej dostępne dla uczestników realizujących IPZS w ramach poszczególnych pracowni,
• dostęp do sprzętu i zestawu materiałów do praktycznej nauki zawodu w ramach poszczególnych pracowni.

Do kogo skierowany jest projekt/kto może uzyskać wsparcie

Ze wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy Bytomia, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym wielokrotnie) oraz osoby z ich bezpośredniego otoczenia (w tym członkowie rodzin), osoby zamieszkujące i/lub związane z obszarem rewitalizacji (zwł. wiązki 1, Rozbark).
Szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów rekrutacji do projektu oraz zasad uczestnictwa zawarto w „Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” 9.1.3 OSI RPO WSL 2014-2020 realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu” załączonym poniżej na stronie wraz z formularzami rekrutacyjnymi dla uczestników realizujących IPZS i otoczenia.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od dnia 1 kwietnia 2018 r. i trwa przez cały okres jego realizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są w Biurze Projektu, tel. (32) 283 15 48 wew. 32 zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 10 w Bytomiu w godzinach pracy biura:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 18:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
oraz od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 u pracowników socjalnych Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, II piętro, tel. (32) 283 15 48 wew. 35.

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie_9.1.3  od 01.02.2019 r.

Załącznik nr 1b_kwestionariusz rekrutacyjny_otoczenie_2019

Załącznik nr 3a_kwestionariusz_rekrutacyjny_ 2019

Click to listen highlighted text!