Click to listen highlighted text!
Tytuł projektu:

 

S.O.S dla dzielnicy Bobrek – aktywizacja zawodowa i społeczna
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Nazwa Beneficjenta: Bytom – miasto na prawach powiatu
Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Cel projektu

 

Cel projektu to przywrócenie umiejętności pełnienia ról społecznych, pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i zdolności do świadczenia pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem i wykluczonych (w tym wielokrotnie) oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia, niejednokrotnie będących w zbieżnej sytuacji życiowej. Celem projektu jest również rozwój potencjału Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, tj. stworzenie nowych miejsc reintegracji, dzięki utworzeniu nowej pracowni zawodowej pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych na terenie Bobrka.

 

Opis projektu

 

Projekt jest adresowany do mieszkańców i osób związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia. Realizowany będzie w dzielnicy Bobrek. W projekcie weźmie udział 56 osób, z czego ok. 40 osób realizować będzie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, pozostałe miejsca zarezerwowano dla osób z ich najbliższego otoczenia (głównie członków rodzin).
Zadania projektowe ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową. W ramach reintegracji zawodowej uczestniczki i uczestnicy objęci zostaną m.in. wsparciem doradczym, wezmą udział w warsztatach rozwijających kompetencje prozatrudnieniowe oraz w praktykach zawodowych. W ramach reintegracji społecznej dla osób Realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia, przewidziano m.in. blok cyklicznych warsztatów motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne, cykl warsztatów rozwojowych (np. uzupełnianie deficytów edukacyjnych, kultury osobistej, itp.), cykliczne warsztaty edukacyjno- artystyczne, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji, wypracowaniu odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz rozwojowi własnych zainteresowań.

 

Okres realizacji

Projekt realizowany od 01.01.2021 do 31.12.2022

Całkowita wartość projektu: 854 329,75 zł.

Źródła dofinansowania
Środki UE: 726 180,28 zł.
Budżet Państwa: 85432,98 zł.
Kwota wkładu własnego: 42 716,49

 

Założony poziom realizacji wskaźników w projekcie:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 56 osób,
– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 4 osoby,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje – 18 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 14 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10 osób.

 

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Telefon: +48 32 283 15 48

Click to listen highlighted text!