Click to listen highlighted text!

Tytuł projektu : Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych poddziałanie: 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Nazwa Beneficjenta: Bytom – miasto na prawach powiatu
Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Całkowita wartość projektu: 6 000 000,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 5 946 997,50 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 5 054 947,87 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 594 699,75 zł

Po aneksie nr 5 nr UDA-RPSL.10.02.03-2406BB/17-05 do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”.

Całkowita wartość projektu: 5 826 592,24 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 5 773 589,74 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 4 907 551,29zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 577 358,96 zł

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.07.2019 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest dostosowanie budynku Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Marki 10 do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienia ról społecznych. Zakres projektu obejmuje prace remontowe dachu, elewacji, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, komunikacji, pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż. oraz zagospodarowanie terenu.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest dostosowanie budynku Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienia ról społecznych.

Cel szczegółowy projektu:
wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Efektami realizacji inwestycji będzie stworzenie warunków do:
– aktywizacji i poprawy kwalifikacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– zmniejszenia sfery ubóstwa,
– poprawy jakości kapitału społecznego. Budynek Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zostanie dostosowany do nowych funkcji: pracowni gastronomicznej ze stołówką, fryzjerskiej, krawieckiej oraz sali komputerowej, które wykorzystywane będą do integracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych na rynku pracy.

W dniu 28.02.2018 została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Przekazany wykonawcy robót teren budowy – kwiecień 2018 r.

 

Prace rozpoczęte…
Maj 2018 r.

Czerwiec 2018 r.

Lipiec 2018 r.

Sierpień 2018 r.

  

Wrzesień 2018r.

            

Październik 2018.

 

Listopad 2018.

   

grudzień 2018.

     

styczeń 2019.

luty 2019.

          

Marzec 2019.

           

Kwiecień 2019

 

Maj 2019

W maju Centrum Integracji Społecznej przeniosło się do zrewitalizowanego budynku przy Karola Marki 10. Zakres prac obejmował prace remontowe dachu, elewacji, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, komunikacji, pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów przecipożarowych oraz zagospodarowanie terenu.
12 maja w ramach wydarzeń Dni Otwartych zorganizowano pokaz budynku. Oprócz indywidualnych zwiedzających pojawiła się 30 osobowa grupa uczestników wycieczki po Rozbarku. Wszyscy obejrzeli prezentacje o projektach realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej przy wsparciu ze środków unijnych. Mogli zobaczyć nowocześnie przystosowany do działalności budynek i bogato wyposażone pracownie fryzjerską, krawiecko-rękodzielniczą, oraz gastronomiczną z częścią kuchenną, jadalną i zapleczem.

           

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ul. Karola Miarki 10,
41-902 Bytom

Telefon: +48 32 283 15 48

Click to listen highlighted text!