Click to listen highlighted text!

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn., Dz. U. 2020, poz. 1062), każdy,
bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować jednostkę (tj. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu) o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 Ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „Wnioskiem
o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego,
z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte
we wniosku (w tym wypadku do Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • Dane kontaktowe wnioskodawcy.
  • Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
  • Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
  • Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny (tj. Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu) powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące
od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu,
    Karola Miarki 10, 41-902 Bytom,
  • drogą elektroniczną na adres: cis.bytom@interia.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn., Dz. U. 2020, poz. 1062).

Click to listen highlighted text!