Click to listen highlighted text!

CIS – Misja i cele

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Bytom nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Przedmiotem działania instytucji jest wykonywanie zadań gminy Bytomia w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacja zatrudnienia socjalnego.

Działalność obejmuje w szczególności : usługi reintegracji zawodowej w postaci nauki zawodu, treningów pracy, zatrudnienia wspieranego oraz innych form aktywizacji zawodowej w pracowniach zawodowych o profilach:

  • pracowni porządkowej;
  • pracowni gastronomicznej;
  • pracowni pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych;
  • pracowni porządkowo -remontowej;
  • pracowni fryzjerskiej;
  • pracowni krawiecko – rękodzielniczej;
  • innych pracowni tworzonych według występujących potrzeb.


Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym mogą być:

– bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

– uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;

– uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;

– chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;

– długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

– zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

– uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;

– niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 


Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uniemożliwia korzystanie z pomocy jaką oferuje ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku.


Zasady kierowania do Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.

Osoby ubiegające się o status uczestnika mogą na podstawie:

– własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego;

– wniosku z zakładu lecznictwa odwykowego (w przypadku osób uzależnionych, warunkiem przyjęcia jest zakończenie programu psychoterapii);

– powiatowego centrum pomocy rodzinie;

– ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej,

za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego zostać skierowanym do uczestnictwa w zajęciach przez właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu ośrodek pomocy społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy.

Click to listen highlighted text!