Click to listen highlighted text!

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Dostępność WCAG

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cisbytom.pl

Nazwa podmiotu publicznego: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Adres URL: http://cisbytom.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłączeń:

Ze względu na przeprowadzenie analizy dostępności strony internetowej na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, na poziomie podstawowym, założono częściową zgodność z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jedn., Dz. U. 2023, poz. 82).. Potencjalne wyłączenia i niezgodności strony internetowej mogą zostać w pełni zdiagnozowane po przeprowadzeniu analizy zgodności na poziomie średnim i zaawansowanym wymagającym wiedzy eksperckiej (działania w tym obszarze założono w Planie działania Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2024).

Częściowa niezgodność wynika z:

 • konieczności zamieszczania dokumentów/skanów dokumentów, których publikacja wymagana jest przepisami prawa, a format dokumentów określony jest przez inne programy np. finansowo-księgowe itp.

Elementy niedostępne to m.in.:

 • wybrane pliki mogą nie być w pełni czytelne dla czytników ekranów (dotyczy zwłaszcza skanów dokumentów, których publikacja wymagana jest przepisami prawa, a format dokumentów określony jest przez inne programy), które użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Za ewentualne problemy przepraszamy i w przypadku braku dostępu do wybranych treści zachęcamy do kontaktu z Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Analizę zgodności przeprowadzono na poziomie podstawowym na podstawie opracowania pn „Lista kontrolna do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”, Wydział Dostępności Cyfrowej, Centrum GovTech Polska, Warszawa 2021 (Wydział Dostępności Cyfrowej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji).

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W tym celu należy kliknąć ikonę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybrać opcje “Nawigacja klawiaturą”

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:
Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Strzałka w górę /PgUp– przewinięcie strony w górę
Strzałka w dół /PgDown – przewinięcie strony w dół
Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl + “-“ – pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home – przejście na górę strony
End – przejście na dół strony

Dostosowanie strony

Strona internetowa zapewnia szereg funkcjonalności ułatwiających korzystanie ze strony. Dostępne są one po kliknięciu w ikonę w prawym górnym rogu ekranu.
Modyfikacja czcionki – poprzez przycisk „A-” oraz „A+” można modyfikować rozmiar czcionki całej strony
Kontrast – kliknięcie przycisku „Wybierz kolor” pozwala na wybór tła strony.
Zaznaczenie linków – przyciski „Podkreśl linki” oraz „Podświetl linki” uwidaczniają elementy strony, które zawierają odnośniki do innych adresów.
– Szarość obrazów – klikając w przycisk „Szarość obrazów” grafika na stronie zostaje pozbawiona nasycenia kolorami.
Czyszczenie plików Cookies – w celu przywrócenia strony do oryginalnego wyglądu, wystarczy kliknąć przycisk „Wyczyść ciasteczka” co wyczyści pliki sesji.

Informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub treści na niej zawartych prosimy o kontakt.

Osobami kontaktowymi są: Marzena Majer, Zuzanna Komarnicka.

Kontaktować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej: cis.bytom@interia.pl lub dzwoniąc pod numery telefonu: 32 283 15 48 lub 887 070 510. Na numer telefonu 887 070 510 można również wysłać wiadomość SMS, MMS.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp.

Skontaktuj się z nami i w zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • jeżeli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu to opisz jaki sposób przekazania informacji byłby dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa, itp.).

Zgodnie z Ustawą podmiot publiczny powinien rozpatrzyć zgłoszenie i zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Opis dostępności wejścia do budynku i dostępności wewnątrz budynku

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu ma siedzibę w budynku przy ul. Karola Miarki 10 w Bytomiu. Otoczenie w bezpośrednim wejściu do budynku nie zawiera przeszkód architektonicznych (brak stopni, krawężników, prosta nawierzchnia dojazdowa od strony parkingu). Do budynku prowadzi główne wejście od ulicy Karola Miarki do którego prowadzą schody, a także zainstalowany dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku zapewnione jest dzięki windzie osobowej wewnątrz budynku, umożliwiającej dostęp do każdej kondygnacji w budynku, z komunikatami głosowymi. Poziome przestrzenie komunikacyjne w budynku również pozbawione są barier architektonicznych (brak progów, szerokość korytarzy i drzwi zgodna z przepisami) z wyłączeniem pomieszczeń technicznych nie będących w ogólnym użytkowaniu. W budynku znajdują się toalety spełniające kryteria dostępności na poszczególnych kondygnacjach, a także przebieralnia i sanitariaty wraz z prysznicami spełniające kryteria dostępności. Początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżniony inną fakturą.

Zastosowano jednolity system oznaczenia kondygnacji pięter i pokoi przy zachowaniu odpowiedniego kontrastu (czarne napisy na białym tle, białe napisy na czarnym tle). W obiekcie uzupełnienia wymaga kwestia udostępnienia informacji o rozkładzie pomieszczeń w formie tyflografiki (uwzględniono w Planie działania Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2024).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych nie będących w ogólnym użytkowaniu i stref objętych kontrolą dostępu). Drzwi wejściowe do budynku są oznakowane w tym zakresie. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby głuchonieme i niedosłyszące mające problemy w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza migowego (PJM – polskiego języka migowego). Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego w ciągu 1 dnia roboczego.

W celu skorzystania z usługi tłumacza migowego należy zgłosić planowaną wizytę w Centrum integracji Społecznej w Bytomiu co najmniej 1 dzień przed tym zdarzeniem w następującej formie:

 • bezpośrednio w sekretariacie Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10 telefonicznie pod numerem tel. 32 283 15 48 lub 887 070 510
 • za pośrednictwem SMS, MMS wysłanego pod numer tel. 887 070 510
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: cis.bytom@interia.pl
 • listownie na adres: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej, powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zamierza zgłosić się do Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu,
 • Wskazanie rodzaju sprawy, w jakiej zamierza stawić się w Centrum integracji Społecznej w Bytomiu,
 • Wskazanie sposobu kontaktu (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w podmiotach publicznych.

Click to listen highlighted text!