Click to listen highlighted text!

 

„Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r.

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zaprasza osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby korzystające z pomocy społecznej do udziału
w programie zatrudnienia socjalnego w ramach zadania publicznego p.n. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” Edycja 2016 r.

Celem głównym zadania jest zainicjowanie partnerstwa lokalnego w celu zaktywizowania 20 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszenia ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych oraz wsparcie społeczne ich rodzin i otoczenia oraz odbudowa więzi rodzinnych.

W ramach zadania Beneficjenci będą mieli okazję uczestniczyć w jednej z dwóch grup przygotowania zawodowego:

  • pracownik porządkowy,
  • pomoc kuchenna.

Ponadto w projekcie przewidziano zajęcia z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, zajęcia terapeutyczne, edukacyjne oraz spotkania integracyjne.

Uczestnikom w trakcie udziału w projekcie przysługuje świadczenie integracyjne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, badania lekarskie, posiłek i odzież robocza na czas realizacji praktyk zawodowych.

Realizację zadania zaplanowano na okres od kwietnia do grudnia 2017 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do siedziby Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu mieszczącej się przy ul. Karola Miarki 10, numer telefonu: 32 283-15-48, Email: cis.bytom@interia.pl

Zadanie publiczne pn.: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą

zatrudnienia socjalnego – edycja 2017 r. jest współfinansowane ze środków
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Click to listen highlighted text!