Click to listen highlighted text!

Tytuł projektu: Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI

Nazwa Beneficjenta: Bytom – miasto na prawach powiatu
Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Cel projektu:

Projekt ma na celu odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i ich bezpośredniego otoczenia (głównie członkowie rodzin). Adresowany jest do mieszkańców oraz osób związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia. Wsparciem objętych zostanie 200 osób. Docelowo około 135 osób realizować będzie Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. W tej grupie znajdą się przede wszystkim osoby nie będące w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, m.in. długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby uzależnione oraz bezdomne.


Opis projektu:

Zadania projektowe ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestniczek i uczestników realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, poprzez m.in.: rozwój umiejętności społecznych, redukcję deficytów edukacyjnych i rozwój zasobów jednostkowych, działania środowiskowe, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, wzrost kwalifikacji, uczestnictwo w praktykach w ramach pracowni zawodowych: opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, porządkowej, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, remontowo-porządkowej, gastronomicznej, krawiecko-rękodzielniczej, fryzjerskiej.
Dla osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia przewidziano m.in. blok cyklicznych warsztatów motywacyjnych i rozwijających umiejętności społeczne, cykl warsztatów rozwojowych (np. uzupełnianie deficytów edukacyjnych, kultury osobistej, itp.), cykliczne warsztaty edukacyjno- artystyczne, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji, wypracowaniu odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz rozwojowi własnych zainteresowań

 

Okres realizacji: Projekt realizowany jest od 01.04.2018r. do 31.03.2020r.

Całkowita wartość projektu: 3 127 427,53 zł.

Źródła dofinansowania:
Środki UE: 2 658 313,40 zł.
Budżet Państwa: 312 742,75 zł.

Założony poziom realizacji wskaźników w projekcie:
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem – 200 osób,
– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 14 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje – 70 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 48 osób,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 34 osoby.

 

Kwiecień 2018. 

Rozpoczęto rekrutację uczestników do projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”, w ramach poddziałania 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, mieszkańców Bytomia, osób zamieszkujących i/lub związanych z obszarem rewitalizacji Bytomia (zwł. wiązki 1, Rozbark). Więcej informacji na temat zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz oferowanego wsparcia dostępnych jest w zakładce „Wsparcie w projekcie”.
Działania realizowane w projekcie ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestników, a w przypadku osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego obejmują również praktyczną naukę zawodu w ramach pracowni:
• opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej,
• porządkowej,
• konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych,
• remontowo-porządkowej,
• gastronomicznej,
• krawiecko-rękodzielniczej,
• fryzjerskiej.
Poniżej efekty pracy uczestników projektu z pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, którzy w ramach praktycznej nauki zawodu zagospodarowują otoczenie przedszkola miejskiego…

Wyrównanie terenu na placu zabaw

Wydzielenie rabaty
Rozłożenie foli zabezpieczającej

Uczestnicy wyrównujący teren pod wysiew trawy


Maj 2018.

Uruchomiono kolejne grupy uczestników projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020.
Praktyczna nauka zawodu osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego odbywa się między innymi w ramach pracowni opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej oraz w pracowniach porządkowych. Uczestnicy projektu mają możliwość zapoznania się z codziennymi realiami pracy w zaprzyjaźnionych jednostkach. Poniżej na zdjęciach kulisy Opery Śląskiej w Bytomiu i wykonywane przez Naszych uczestników prace porządkowe…

Prace porządkowe przy
wejściu do Opery
Odkurzanie i czyszczenie
widowni
Prace porządkowe
w szatni Opery

Uczestniczki sprzątające hol główny Opery


Czerwiec 2018.

W projekcie pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” uruchomiono grupę gastronomiczną!
Uczestnicy pod fachowym okiem instruktora i pracowników Zespołu Gastronomicznego CIS przygotowują posiłki dla osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, a także podopiecznych Bytomskiego Centrum Wsparcia…

Szatkowanie mięsa 
i warzyw do posiłków
Smażenie kotlecików
mielonych
Obróbka warzyw
i ziół

Obiady w pojemnikach jednorazowych
gotowe do wydania

Wsparcie oferowane uczestnikom projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” realizującym Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego to nie tylko zagwarantowanie badań lekarskich, szkolenia BHP, kursów i szkoleń pozwalających nabyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe, czy też praktyczna nauka zawodu, ale również wsparcie dostępne w ramach reintegracji społecznej obejmującej między innymi:
diagnozę potencjału i deficytów uczestników oraz przygotowanie zindywidualizowanych ścieżek reintegracji,
warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne,
warsztaty rozwojowe – grupy edukacyjne,
warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne,
zajęcia z doradcą zawodowym,
teoretyczne zajęcia z instruktorem reintegracji zawodowej,
konsultacje indywidualne z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym.

Poniżej na zdjęciach zajęcia z terapeutą….

Uczestnicy w ramach grupy wsparcia
Uczestniczki śledzące prezentację terapeuty


Lipiec 2018.

Uczestnicy projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” mogą nabywać umiejętności związane z wykonywaniem prac remontowych i wykończeniowych. Utworzone grupy remontowo-porządkowe pod okiem instruktorów reintegracji zawodowej wykonują prace we współpracy z Bytomskimi Mieszkaniami…

Przygotowanie sufitu 
do malowania
Wyrównanie podłogi
w pomieszczeniu
Prace wykończeniowe –
mocowanie wykładzin
Remontowane przez
uczestników biuro


Sierpień 2018

Uczestnicy projektu z pracowni konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych kontynuowali praktyczną naukę zawodu na terenie zaprzyjaźnionych jednostek: Domu Pomocy Społecznej Kombatant i Domu Pomocy Społecznej Wędrowiec.
Nawiązano również współpracę z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu…

Uczestnik podczas formowania obrzeży rabaty
 
Przycięte rośliny formowane na pergolach
Nasadzanie roślin w rabatach
 
Uczestniczka sadząca rośliny w skrzynkach


Sierpień (31.08.2018)

Działania w ramach projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” skierowane są nie tylko do uczestników realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, ale także do osób z ich bezpośredniego otoczenia, także członków ich rodzin.
Wsparcie w ramach reintegracji społecznej obejmuje m.in.:
– warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności (np. trening asertywności, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie stereotypom płci),
– warsztaty rozwojowe,
– cykliczne warsztaty edukacyjno–artystyczne skierowane także do dzieci i młodzieży (zajęcia z tradycyjnego rękodzieła, kształtowania zdolności manualnych),
– cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników,
wydarzenia integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym (organizacja wyjazdów dla uczestników).

Poniżej zdjęcia z wizyty uczestników projektu w Muzeum Chleba w Radzionkowie organizowanej w dniach 28, 30 i 31 sierpnia 2018 r. w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących

Uczestnicy podczas prelekcji przewodnika
Zwiedzanie sali z eksponatami
Zajęcia praktyczne w muzeum

Grupa podczas poczęstunku w muzeum
Własnoręczne wyrabianie pieczywa


Wrzesień (15.09.2018)

Kolejne, cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” odbyło się na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach w dniu 14 września 2018 r.

Uczestnicy na trasie podziemnej
 
Widok na niższe pokłady
Wejście do podziemnego korytarza
Sala multimedialna kopalni

Uczestnicy oglądają makiety i eksponaty
Grupa w kaskach przed trasą zwiedzania


Wrzesień  (22.09.2018)

Pierwsze z cyklu warsztatów edukacyjno – artystycznych w ramach projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” odbyły się w dniach 18, 20 i 21 września 2018 r. w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu.
Zajęcia prowadzone w ramach reintegracji społecznej służyły kształtowaniu zdolności manualnych uczestników projektu, wspólnej nauce i zabawie….

Uczestnicy przy stole roboczym
z materiałami do zajęć
Układanie kompozycji
z suszu kwiatowego
Prelekcja do grupy
na zajęciach artystycznych

Uczestniczki przygotowujące odlewy
z masy plastycznej
Uczestniczki przekładające formy 
z masą plastyczną


Wrzesień  (28.09.2010)

Koniec lata zbliża się wielkimi krokami…
Zakończenie sezonu wakacyjnego zwieńczyła zorganizowana w dniu 27 września 2018 r. wycieczka o charakterze kulturalno-edukacyjnym dla uczestników projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” po wybranych obiektach znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Trasa wyjazdu obejmowała między innymi Maczugę Herkulesa, Pieskową Skałę, Jaskinię Łokietka i Złotą Górę….

Uczestnicy na parkingu przed parkiem
Wejście grupy z przewodnikami na teren parku
 
Uczestnicy na oporęczowanym fragmencie trasy
Chwila odpoczynku grupy na trasie
Uczestniczki na tarasie widokowym
Grupa w Jaskini Łokietka
Uczestnicy na zejściu do wnętrza jaskini
Grupa na dziedzińcu zamku Pieskowa Skała
Grupa uczestników na tle skał
Uczestnicy na dziedzińcu zamku 
Pieskowa Skała
Uczestnicy podczas zwiedzania dziedzińca 
zamku Pieskowa Skała
Uczestnicy przed wejściem na dziedziniec 
zamku Pieskowa Skała

Grupa na trasie parku
krajobrazowego
Uczestnicy na tle
Maczugi Herkulesa
Grupa na tle
skał


Październik (19.10.2018)

Praktyczna nauka zawodu w ramach pracowni zawodowych to nie jedyne wsparcie oferowane uczestnikom projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” realizującym Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego.
Podniesienie umiejętności związanych z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia zapewniają oferowane w projekcie zajęcia z doradcą zawodowym, także przy wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego.
W ramach reintegracji społecznej wsparcie oferują również psycholog, terapeuta, pracownik socjalny. Cyklicznie prowadzone zajęcia obejmują między innymi: warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe – grupy edukacyjne, czy też warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne.

Grupa w trakcie zajęć
z obsługi komputerów
Uczestnik ćwiczący obsługę 
aplikacji
Grupa ćwicząca obsługę 
przeglądarek internetowych

Grupa na zajęciach terapeutycznych
– zagrożenia Internetu
Prezentacja dla uczestników 
o zagrożeniach Internetu


Październik (29.10.2018)

W rozpoczynającym się sezonie jesiennym, cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” zorganizowano na terenie Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w dniach 23, 25 i 26 października 2018 r.
W programie przewidziano nie tylko zwiedzanie skansenu, ale także Stadionu Śląskiego oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku.
Dodatkową atrakcję stanowił widok jesiennej kolorystyki Parku Śląskiego w Chorzowie podziwiany z Kolejki Elki…

Grupa w oczekiwaniu
na gondolę Elki
Uczestnicy wsiadający
do gondoli Elki
Uczestnicy podziwiający
widoki z Elki
Grupa w szatni
Stadionu Śląskiego
Oglądanie koszulek
pamiątkowych sportowców
Grupa na murawie 
Stadionu Śląskiego
Uczestnicy podziwiający 
trybuny z murawy
Grupa odpoczywająca
na trybunie stadionu
Zwiedzanie ekspozycji na
Stadionie Śląskim
Uczestnicy na terenie
skansenu
opis zdjęcia
<wymagane>
Prelekcja przewodnika w 
skansenie chorzowskim
Grupa w pomieszczeniu
starej klasy szkolnej
 
Widok izby kuchennej
w skansenie
Widok izby sypialnej
w skansenie
Spacer uczestników 
po skansenie
 
Prelekcja przewodnika
podczas spaceru
Uczestnicy przed wejściem
do domostwa


Listopad (12.11.2018)

Kolejne wyjście w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” zorganizowano do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.
Uczestnicy projektu w dniach 6, 8 i 9 listopada 2018 r. mieli okazję pod kierunkiem profesjonalnego przewodnika zapoznać się z różnorodną roślinnością zgromadzoną w zbiorach Palmiarni, w tym roślin użytkowych, tropikalnych …
Swoistą gratką dla zwiedzających był niewątpliwie pawilon akwarystyczny, którego ekspozycja obejmuje prezentację czterech środowisk słodkowodnych. Największy, o pojemności 60 tysięcy litrów jest zbiornik środowiska Amazonki…

Uczestnik na tarasie widokowym 
w palmiarni
Uczestnik na kładce
w palmiarni
Uczestnicy podczas
zwiedzania palmiarni
Grupa wchodząca do
pawilonu palmiarni
Widok z pawilonu akwarystycznego
Uczestnik na tle akwarium
Uczestnik podziwiający ośmiornicę
Grupa podczas zwiedzania
palmiarni
Uczestnicy przed
wejściem do pawilonu
Uczestnicy w pawilonie 
tropikalnym


Grudzień (10.12.2018)

Początek grudnia to okres tradycyjnych spotkań Mikołąjkowych…
Uczestnicy projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w dniach 4, 6 i 7 grudnia w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji udali się na seans filmowy do Galerii Handlowej Agora Bytom.Grudzień (24.12.2018)

Spotkania Wigilijne dla uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” odbyły się w dniach 18 i 20 grudnia.

Stroik wykonany przez
uczestników
Kartka świąteczna wykonana
przez uczestników
Choinka udekorowana 
przez uczestników
Uczestnicy podczas
warsztatów
 
Pokaz tworzenia stroików-choinek
Grupa podczas tworzenia stroików
 
Wykonane stroiki-choinki

Stroiki ze świeczkami
Uczestnicy składający życzenia świąteczne
Uczestnicy dzielący się opłatkiem
Uczestnicy na spotkaniu wigilijnym
Poczęstunek wigilijny
 
Uczestnicy i pracownicy na spotkaniu wigilijnym
 
Spotkanie wigilijne uczestników i pracowników
 
Poczęstunek wigilijny
Uczestnicy i pracownicy na spotkaniu wigilijnym

Spotkanie wigilijne uczestników
i pracowników
Stroik wykonany przez uczestników
na zajęciach
 
Ozdoby świąteczne wykonane
na zajęciach
Choinka z ozdobami wykonana
na zajęciach


Styczeń 2019.

W styczniu uczestnicy projektu Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych mieli wyjścia do Opery Śląskiej i na Kręgielnie. W dniach 22 i 24 stycznia odbyło się spotkanie aktywizujące dla uczestników i otoczenia w Operze Śląskiej. Zwiedzali Gmach Opery i mogli przymierzać stroje w garderobie teatralnej, co wzbudziło ich duży entuzjazm i sprzyjało wzajemnej integracji. Kojarzący się na ze świąteczną atmosferą balet „Dziadek do orzechów” bardzo podobał się oglądającym. W dniach 28 i 29 stycznia uczestnicy projektu mieli spotkanie na kręgielni w bytomskiej Agorze, gdzie miło spędzili czas i zażyli zdrowej rywalizacji.

Uczestnicy przed rozgrywkami na 
torze kręgielni
Uczestniczki wybierające kule
w kręgielni
Uczestnicy w trakcie rozgrywki i rzutów
na torze
Grupa w przerwie rozgrywek na torze kręgielni
Rzut uczestnika podczas rozgrywek kręgielni
Zwiedzanie zaplecza Opery Śląskiej

Najmłodszy uczestnik na torze
kręgielni
Instruktarz dla młodych adeptów
gry w kręgle 
Uczestnicy w garderobach
Opery Śląskiej
Uczestnicy mierzą elementy 
kostiumu scenicznego

Grupa na zapleczu technicznym
Opery Śląskiej
Grupa na schodach w holu
Opery Śląskiej
Uczestnicy podczas poczęstunku 
w Operze Śląskiej

Grupa na scenie Opery Śląskiej
Zwiedzanie pustej widowni Opery Śląskiej


Luty 2019. 

Luty upłynął pod znakiem szkoleń. 26 uczestników projektu ” Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla osób wykluczonych” rozpoczęło kursy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Szkolenia realizowane były przez firmę Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński w trzech obszarach tematycznych.

Szkolenie „Pracownik porządkowy z obsługą maszyn czyszczących” rozpoczęło się 11 lutego i potrwa do 13 marca 2019. Uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Uczyli się obsługiwać nowoczesny sprzęt czyszczący.

Szkolenie „Portier/konserwator” zaczęło się 18 lutego i trwa do 8 marca 2019r. Kursanci nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z wykonywania prac porządkowych w budynku i na zewnątrz, z konserwacji urządzeń technicznych, elementów hydrauliki i elektryki.

Zajęcia w grupie „Opiekun osoby zależnej” trwają od 19 lutego do 12 marca 2019r. Beneficjenci oprócz  wiedzy o opiece nad osobami zależnymi mieli także zajecia praktyczne w DPS ul. Dworcowej 7.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze szkoleń.


Szkolenie „Pracownik porządkowy z obsługą maszyn czyszczących”

Uczestniczka na samojezdnej
maszynie czyszczącej
Użytkowniczka obsługująca 
maszynę czyszczącą
Uczestniczka podczas
prac w magazynie

Szkolenie „Portier/konserwator”

Uczestnik uzupełniający
ubytki na ścianie
Uczestnicy wyrównujący ścianę
płytami karton-gipsowymi
Uczestnicy podczas nauki kładzenia
kafelek podłogowych
Uczestnik podczas 
obsługi gilotyny
Uczestnik obsługujący
maszynę do cięcia kafelek
Uczestnik w trakcie prac
wykończeniowych

Szkolenie  „Opiekun osoby zależnej”

Uczestnik w trakcie nauki
obsługi glukometru
Pobieranie krwi do pomiaru
poziomu cukru
Uczestniczka podczas
nauki pomiaru ciśnienia 


Marzec 2019.

W marcu uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” kontynuowali zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej oraz praktyki zawodowe. Została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna projektu.
Trzy osoby brały udział w szkoleniu organizowanym przez Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński.
W dniach 14-15 marca 2019r. odbyły się cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników połączone z wyjściem do kina.

Grupa w trakcie wyjścia do kina
Grupa podczas zajęć reintegracji społecznej
Uczestnicy przed wejściem do sali kinowej
Uczestnicy udający się na seans
Grupa na przerwie przed seansem
 
Uczestnicy na sali kinowej


Kwiecień 2019.

plakat kolor (PDF)

W kwietniu trwała rekrutacja do nowych grup w pracowniach krawiecko-rękodzielniczej, fryzjerskiej, remontowo-porządkowej, gastronomicznej,
konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych i porządkowej.
W dniach 9 i 11 kwietnia odbyły się warsztaty edukacyjno-artystyczne, na których uczestnicy i osoby z otoczenia tworzyły wielkanocne ozdoby.
24 kwietnia 2019r. projekt zakończyła grupa 66-osób grupa 66-osób realizująca Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego spośród 118 osób objętych wsparciem w pierwszym roku realizacji projektu.

Grupa przy stole roboczym wykonująca
ozdoby wielkanocne
 
Wiszące wianki wielkanocne wykonane
na zajęciach
 
Uczestnicy mocujący ozdoby na wiankach 
wielkanocnych

Uczestnicy mocujący płyty
kartonowo-gipsowe
Grupa remontowa w trakcie
przycinania płyt
Grupa podczas zajęć
wielkanocnych
 
Uczestnicy na poczęstunku
wielkanocnym


Maj 2019.

W maju prowadzona był rekrutacja uzupełniająca do nowych grup projektowych. Ruszyły 2 grupy porządkowe, grupa konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, grupa porządkowo-remontowa, krawiecko-rękodzielnicza i fryzjerska.
Centrum Integracji Społecznej przeniosło się do zrewitalizowanego budynku przy Karola Marki 10, w którym zaczęły działać wyposażone w nowoczesny sprzęt pracownie fryzjerska, krawiecko-rękodzielnicza i gastronomiczna.

Pierwsze rękodzieła w nowej pracowni
Ozdobne pudełka wykonane przez uczestników
Własnoręcznie wykonane etui na klucze

Własnoręcznie uszyta torba
Uczestnik murujący ubytki podłogi
Uczestnik nakładający gładź
Uczestnik gipsujący ubytki

Uczestnik gruntujący ściany
Grupa maluje klatkę schodową


Czerwiec 2019.

17.06 i 18.06 uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”, mieli warsztaty rozwojowe, motywacyjne i rozwijające umiejetności społeczne oraz wyjście do Cinema City w Agorze.
Wszystkie pracownie działają już na pełnych obrotach. Pracownia fryzjerska świadczy juz swoje usługi na zewnątrz. Obsługuje Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Dworcowej, Środowiskowy Dom Pomocy „Integracja”, Bytomskie Centrum Wsparcia oraz Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bytomiu.

Stanowisko obsługi w
pracowni fryzjerskiej
Końcowe modelowanie
włosów
Uczestniczka 
zaplatająca włosy
Nauka strzyżenia
męskiego
Wykonywanie 
męskiego strzyżenia
Upinanie włosów na 
główce do ćwiczeń

27 czerwca odbyła się Inauguracja Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w wyremontowanej przy wsparcie środków UE siedzibie przy Karola Miarki 10. W uroczystości uczestniczyły władze miasta, przedstawiciel Urzedu Marszałkowskiego, architekci z Hornik Chmura Architektura, dyrektorzy placówek współpracujących z CIS i inni zaproszeni goście.

Prelekcja Prezydenta Miasta Bytomia na 
otwarciu siedziby CIS
Przekazanie symbolicznych kluczy do
wyremontowanego budynku CIS
Podziękowania Dyrektora CIS dla 
uczestników otwarcia siedziby CIS


Lipiec 2019.

15 lipca 2019r. uczestnicy projektu” Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych” brali udział w wycieczce do Sztolni Czarnego Pstrąga i Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach w 2017 roku zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Grupa w łódkach podczas zwiedzania
Sztolni Czarnego Pstrąga
Grupa w sali multimedialnej
kopalni zabytkowej
Grupa w kaskach ochronnych przed 
rozpoczęciem zwiedzania
Seans w sali multimedialnej
Uczestnicy na trasie podziemnej
 
Grupa przed wejściem do kopalni zabytkowej

 
Uczestnicy w podziemnym
korytarzu kopalni

W tym miesiącu przybliżymy grupę remontowo-porządkową 3, która liczy 9 uczestników.

Grupa ta na podstawie Porozumienia nr CIS.082.2.4.9.1.2018 z 4.01.2019 r. odbywa praktyki zawodowe w poniedziałki,środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 13.30 w różnych jednostkach należących do zasobów Bytomskich Mieszkań-jednostki budżetowej Gminy Bytom. Porozumienie reguluje warunki wspólnej realizacji zadań związanych z aktywną integracją zawodową uczestników poprzez pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności zawodowych w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w rzeczywistych warunkach pracy. W ramach działań zostały wyremontowane na przełomie kwietnia i maja 4 pokoje socjalne na ul.Popiełuszki. W kwietniu grupa zajmowała się też remontem pomieszczeń biurowych na Powstańców Śląskich 30, oraz zagospodarowaniem terenu na zewnątrz budynku przy ul.Zielnej 25 b-siedzibie Bytomskich Mieszkań.
Od maja do czerwca 2019 uczestnicy remontowali klatkę na Bobrku w budynku przy ul.Stelmacha 6.
Poniżej zdjęcia z wykonywanych prac remontowych.

Uczestnik przygotowujący podkład
gruntujący
 
Uczestnik przygotowujący ścianę
do gruntowania
Gruntowanie ścian na 
klatce schodowej
Uczestnik w trakcie gipsowania
ścian
Uczestnik podczas usuwania
starej farby olejnej
Uczestnik nakładający
gładź gipsową
Uczestnicy usuwający starą
farbę z balustrady
Widok na odnowione piętro 
klatki schodowej


Sierpień 2019.

W lipcu uczestnicy projektu: „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych” mieli zwykłe zajęcia obejmującej reintegrację społeczną i zawodową. Odbyły się warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne, warsztaty rozwojowe, profilaktyka zdrowotna oraz zajęcia przeciwdziałające patologiom społecznym i stereotypom płci, grupowe zajęcia z doradcą zawodowym i z instruktorem reintegracji zawodowej oraz zajęcia indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutą. Rozpoczął się cykl szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych. 27 sierpnia 2019 r. odbyła się wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd po wybranych obiektach znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego.

Uczestnicy na tle skał
Uczestnicy na tle zamku
Prelekcja na dziedzińcu zamku
Uczestnicy na tle dziedzińca
Grupa na dziedzińcu zamku
Grupa na trasie parku
Grupa na dziedzińcu przed wejściem


Wrzesień 2019.

We wrześniu uczestnicy projektu” Centrum Integracji Społecznej przestrzenią aktywności dla osób wykluczonych” brali udział w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, odbywali praktyki zawodowe, a także w zajęcia aktywnej integracji. Odbyły się cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników realizujących IPZS z rodzinami i osobami z bezpośredniego otoczeniem, mające na celu wypracowanie odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz wydarzenie integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym wycieczka do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.
Ciekawą ekspozycję narzędzi, maszyn, przedmiotów codziennego użytku, książek, dokumentów i pocztówek oglądali uczestnicy poszczególnych pracowni w terminach 23.09- pracownia porządkowa 7 i 8, 24.09- pracownia konserwacji i pielegnacji terenów zielonych 2 oraz remontowo-porządkowa 3, 25.09. -pracownia gastronomiczna 2, fryzjerska i krawiecko-rękodzielnicza. Duże walory edukacyjne oprócz prezentacji zbiorów miał pokaz filmu „Chleb”. Wielką atrakcją była możliwość upieczenia własnego pieczywa.

Zwiedzanie eksponatów w Muzeum Chleba
Prelekcja przewodnika w muzeum
Grupa zwiedzająca salę z eksponatami
Prelekcja przewodnika w sali szkolnej w muzeum
Chwila odpoczynku podczas zwiedzania
Uczestnicy zwiedzający salę z eksponatami
Grupa na projekcji filmu w muzeum
Uczestnicy oglądający gabloty z eksponatami
 
Grupa z przewodnikiem w sali muzeum
Uczestnicy zwiedzają sale z przewodnikiem
Przewodnik omawiający historię eksponatów

W tym miesiącu przybliżymy grupę konserwacji i pielegnacji terenów zielonych 2, która liczy 9 uczestników. Grupa ta na podstawie Porozumienia nr CIS.082.2.4.10.2018 z 28.03.2019 r. odbywa praktyki zawodowe w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 7.00 do 13.00 w różnych jednostkach należących do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej-jednostki budżetowej Gminy Bytom. Porozumienie reguluje warunki wspólnej realizacji zadań związanych z aktywną integracją zawodową uczestników poprzez pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności zawodowych w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w rzeczywistych warunkach pracy. W ramach działań uczestnicy projektu realizowali prace na pl.Grunwaldzkim, pl.Sikorskiego, na Rynku oraz nasadzenia i utrzymanie terenów zielonych wokół budynku Centrum Integracji społecznej przy ul. Karola Miarki 10.

Nasadzanie roślin na skarpie przy budynku CIS
Usuwanie trawy ze skarpy
Przygotowanie miejsca do nasadzeń
Wyrównywanie nawierzchni pod zasiew trawy
Widok na skarpę przy budynku CIS


Pażdziernik 2019.

W rozpoczynającym się sezonie jesiennym cykliczne spotkanie aktywizujące służące integracji uczestników projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” zorganizowano na terenie Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie w dniach 24 i 25 października 2019 r. W programie przewidziano zwiedzanie skansenu, Stadionu Śląskiego oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Dodatkową atrakcję był przejazd Kolejką linową”Elką”.

Grupa na płycie Stadionu Śląskiego
Uczestnicy na terenie skansenu
Prelekcja przewodnika w skansenie
Posiłek i odpoczynek na terenie skansenu

W październiku zakończyły się pierwsza tura szkoleń dla rekrutowanych od marca 2019 r. uczestników projektu. Wcześniej diagnozowano potrzeby i preferencję, oraz konkurs ofert na świadczenie usług szkoleniowych.
Kursy w czterech obszarach tematycznych realizowane były przez firmę Mega Centrum Rozwoju Sławomir Galiński
Szkolenie „Pracownik porządkowy z obsługą maszyn czyszczących” było prowadzone w dwóch grupach: od 20 sierpnia do 7 października, oraz od 22 sierpnia do 10 października. Uczestnicy brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Nabyli umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu czyszczącego. Wzięło w nim udział 7 osób.

Uczestnik obsługujący maszynę
czyszczącą
Uczestniczka używająca maszyny
czyszczącej w sklepie

Szkolenie „Portier/konserwator” podobnie realizowane było w 2 terminach: od 22 sierpnia do 09 października oraz od 23 sierpnia do 7 października 2019 r. Kursanci nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z wykonywania prac porządkowych w budynku i na zewnątrz, oraz z konserwacji urządzeń technicznych. Kurs ukończyło 12 osób.

Uczestnicy podczas nauki obsługi maszyn

Zajęcia w grupie „Pracownik gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych i carvingu”. trwały od 20 sierpnia do 15 października 2019 r. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z tematyką dotyczącą pracy w gastronomii oraz ze sztuką rzeźbienia w warzywach i owocach.

Uczestnicy podczas przyżądzania
placków ziemniaczanych

Zajęcia „Techniki rękodzielnicze” – trwały od 12 sierpnia do 01 października 2019. Tematyka obejmowała m.in. tworzenie makramy, biżuterii z koralików, filcowanie i masy plastyczne. Kurs ukończyły 3 osoby.

Uczestniczki prezentujące wykonane
przez siebie ozdoby i kartki

Kurs „Operator maszyn i urządzeń do całorocznej pielęgnacji terenów zielonych” prowadziła firma Mała Flota Powietrzna Sp.zo.o. Wzięło w nim udział 7 osób. Nabyli oni umiejętność obsługi kos mechanicznych, urządzeń do sprzątania liści oraz odśnieżarek.

W chwili obecnej trwa jeszcze kurs fryzjerski, który rozpoczął się 17 września, a zakończy się 26 listopada.
Będzie prowadzona jeszcze druga edycja kursu gastronomicznego, portiera/konserwatora oraz zajęć rękodzielniczych. Wszystkie kursy zakończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu ukończenia.

Uczestnicy usuwający
tynk ze ścian
Uczestnicy wyrównujący ubytki
ścian zaprawą murarską


Listopad 2019.

W dniach 6,7 i 8 listopada 2019 uczestnicy projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych”w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących mieli wyjście do kręgielni w bytomskiej Agorze. Wszyscy byli zadowoleni, bo miło spędzili czas i przy zdrowej rywalizacji.

Uczestnicy w trakcie rozgrywki gry w kręgle
Rzut uczestniczki podczas rozgrywek w kręgielni
Moment koncentracji uczestniczki przed rzutem
Grupa w trakcie rozgrywek gry w kręgle
Uczestniczki obserwujące rozgrywkę na torze
Grupa w przerwie rozgrywek na torze
Uczestnicy na torze w kręgielni
Grupa śledząca przebieg rozgrywki na torze
Uczestniczki na torze w kręgielni
Uczestniczki oklaskujące rozgrywkę
Grupa śledząca przebieg rozgrywki na torze
Uczestniczka wybierająca kulę na torze

Kolejne wyjście w ramach cyklicznych spotkań zorganizowano w dniach 21 i 22 listopada 2019 r. do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Uczestnicy projektu wraz z opiekunami pod okiem profesjonalnego przewodnika mieli okazję zapoznać się z różnorodną roślinnością zgromadzoną w zbiorach Palmiarni.
Mieszcząca się na terenie parku imienia Fryderyka Chopina w Gliwicach Miejska Palmiarnia powstała w 1924 roku,jednak pierwsze szklarnie na terenie parku stawiane były już w roku 1880. Palmiarnia obejmuje aż 2000 m2 i podzielona została na pięć pawilonów tematycznych. Rośnie w nim ponad 5600 roślin, a najstarsze okazy mają ponad 150 lat. Główną atrakcją dla zwiedzających był pawilon akwarystyczny, którego ekspozycja obejmuje prezentację czterech środowisk słodkowodnych, w tym największy, o pojemności 60 tysięcy litrów zbiornik środowiska dorzecza Amazonki.

Wejście na trasę zwiedzania
Zwiedzanie palmiarni
Prelekcja przewodnika na terenie palmiarni
Przejście do pawilonu z sukulentami
Uczestnicy w pawilonie z sukulentami
Instalacja roślinna na terenie palmiarni
Wejście do pawilonu pamiarni
Grupa podczas zwiedzania palmiarni
Uczestnicy w pawilonie akwarystycznym


Grudzień 2019.

W grudniu uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w dniach 02,03 mieli warsztaty rozwojowo-edukacyjne, motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne oraz warsztaty edukacyjno-artystyczne. Przygotowywali stroiki i świeczki, oraz wspólnie rozmawiali o w świątecznych zwyczajach panujących w domach.

Stroiki świąteczne przygotowane
w ramach zajęć
Uczestnicy podczas wylewania
świec świątecznych
Zdobione świece świąteczne przygotowane
w ramach zajęć

W ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji uczestnicy i osoby z otoczenia udały się 9 grudnia na seans filmowy do Silesia City Center w Katowicach.

Grupa w sali kinowej
Uczestnicy na seansie filmowym
Uczestnicy w sali kinowej

Uroczyste spotkanie wigilijne odbyło się w dniach 20 grudnia.

Uczestnicy zasiadający do stołu
na spotkaniu wigilijnym
  
Grupy podczas spotkania
wigilijnego
Choinka udekorowana 
przez uczestników
Życzenia świąteczne składane
przez władze miasta


Kursy zawodowe 10 uczestników projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla  aktywności osób wykluczonych”.

Na przełomie listopada i grudnia odbyły się szkolenia tematyczne:

„Pracownik gastronomii z elementami przyjęć okolicznościowych oraz carvingu”.

Porcje rolad śląskich
przygotowywane do pieczenia
 
Uczestnik przygotowyjący
porcję jedzenia
 
Uczestnicy podczas porządkowania
sprzętu kuchennego

Szkolenie „Portier-konserwator”

Uczestnik podczas obsługi maszyny
do cięcia płytek
 
Uczestnik podczas 
poszerzania wejścia
Uczestnik uszczelniający osadzenie okno

„Techniki rękodzielnicze”

Uczestniczki wykonujące ręczne zdobienia
Biżuteria wykonana w trakcie szkolenia
Grupa podczas wyplatania ozdób
Uczestnik podczas wyplatania ozdób
Uczestnicy i ich rękodzieła

oraz „Kurs fryzjerski”

Fryzura wykonana na 
główce treningowej
Nauka
modelowania

Suszenie i modelowanie włosów 


Styczeń 2020.

Ósmego stycznia 2020  uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji udali sie na seans filmowy do Silesia City Center w Katowicach. 

28 stycznia zwiedzali  Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku przy ul.św. Wojciecha w  Radzionkowie. Oglądali przejmującą historię deportacji kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska do pracy przymusowej w Związku Radzieckim. 

Pamięć o tych wydarzeniach, mimo zakazu ze strony władz komunistycznych, podtrzymywana była w środowisku rodzinnym wywiezionych osób. Dopiero upadek systemu komunistycznego w 1989 r. umożliwił przedstawienie tragedii, jaka spotkała dziesiątki tysięcy Górnoślązaków. Zdecydowana większość pracowała w  do batalionach pracy znajdujących się na terenie Zagłębia Donieckiego (Donbas), Białorusi (okolice Mińska) i obszarach Kaukazu (okolice miasta Bordżomi w Gruzji). Obozy te były administrowane przez Główny Zarząd ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD (GUPWI NKWD). Katorżnicza praca połączona z fatalnymi warunkami bytowo-sanitarnymi w łagrach powodowała dużą śmiertelność. Powroty deportowanych rozpoczęły się w połowie 1945 roku,a zakończyły na początku lat 50-tych.

Widok gablot z eksponatami w Centrum 
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
Uczestnicy zwiedzający
ekspozycję
Grupa podczas prezentacji multimedialnej
dotyczącej deportacji
Grupa uczestników zwiedzająca
salę z eksponatami
Uczestnicy oglądający materiał
multimedialny
Uczestnicy w holu
wejściowym centrum
Wagon towarowy wykorzystywany
w transporcie deportowanych
Prelekcja przewodnika


Luty 2020.

Uczestnicy projektu „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” w ramach cyklicznych spotkań aktywizujących służących integracji z okazji Walentynek 14.02.2020 r. byli na seansie filmowy w Cinema City w bytomskiej Agorze.
25 lutego 2020 r. uczestnicy wraz z otoczeniem pojechali do Zabrza, gdzie w Teatrze Nowym obejrzeli piękne przedstawienie o życiu i przemijaniu „Oskar i Pani Róża” w reż. Marka Pasiecznego na podstawie książki Erica-Emmanuela Schmitta. Spektakl dostarczył uczestnikom możliwości przeżycia katharsis w kontakcie ze sztuką.

Uczestnicy zasiadający na widowni 
Teatru Nowego
Uczestnicy podczas przedstawienia
w Teatrze Nowym

Widok na scenografię przedstawienia i scenę


Marzec 2020.

W związku z Poleceniem Wojewody Śląskiego nr 10/2020 r. z dnia 11.03.2020 r. i nr 42/2020 z dnia 24.03.2020 r. dot. zawieszenia działania Centrów Integracji Społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, zawieszono udzielanie wsparcia uczestnikom w ramach projektu pn „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” do dnia 31.03.2020 r. (termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie).


Harmonogram Realizacji Projektu – PDF – rozmiar 47,3 KB
Harmonogram Realizacji Projektu (wersja cyfrowa) – DOC – rozmiar 45,8 KB

 

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom
Telefon: +48 32 283 15 48

Biuro Projektu
ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom
Telefon: (32) 283 15 48 wew. 32
Godziny pracy biura:
Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 18:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Zadania w projekcie pn. „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” ukierunkowane są na reintegrację społeczną i zawodową uczestników – osób realizujących Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) i osób z ich bezpośredniego otoczenia.

Działania w ramach reintegracji społecznej i zawodowej skierowane do osób realizujących IPZS w projekcie obejmują m.in.:
• diagnozę potencjału i deficytów uczestników,
• przygotowanie zindywidualizowanych ścieżek reintegracji (Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego),
• badania lekarskie (medycyna pracy), szkolenia BHP,
• warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności społeczne,
• warsztaty rozwojowe – grupy edukacyjne,
• warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne,
• profilaktykę zdrowotną oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• zajęcia grupowe z doradcą zawodowym,
• konsultacje indywidualne z psychologiem, terapeutą, doradcą zawodowym.
• teoretyczne zajęcia z instruktorem reintegracji zawodowej (przygotowanie do wykonywania zawodu w ramach pracowni zawodowych),
• kursy i szkolenia,
• praktyczną naukę zawodu w ramach pracowni: opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej, porządkowej, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, remontowo-porządkowej, gastronomicznej, krawiecko-rękodzielniczej, fryzjerskiej.

Wsparcie oferowane w projekcie dla uczestników realizujących IPZS i ich bezpośredniego otoczenia, niejednokrotnie członków rodzin obejmuje:
• warsztaty motywacyjne i rozwijające umiejętności (np. umiejętności poznawania siebie, trening asertywności, rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie stereotypom płci),
• warsztaty rozwojowe (np. uzupełnianie deficytów edukacyjnych, kultury osobistej, itp.),
• cykliczne warsztaty edukacyjno – artystyczne, skierowane także do dzieci i młodzieży (zajęcia z tradycyjnego rękodzieła, kształtowania zdolności manualnych, kreowania wrażliwości artystycznej oraz szacunku do wartości i tradycji),
• cykliczne spotkania aktywizujące służące integracji uczestników, wypracowaniu odpowiednich form spędzania czasu wolnego oraz rozwojowi własnych zainteresowań,
• wydarzenia integracyjne o charakterze kulturalno-edukacyjnym (organizacja wyjazdów/wycieczek dla uczestników).

Inne formy wsparcia dostępne w ramach projektu:
• posiłek dla osób realizujących IPZS,
• doładowania niespersonalizowanej karty ŚKUP dla osób realizujących IPZS,
• materiały na zajęcia,
• odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej dostępne dla uczestników realizujących IPZS w ramach poszczególnych pracowni,
• dostęp do sprzętu i zestawu materiałów do praktycznej nauki zawodu w ramach poszczególnych pracowni.

Do kogo skierowany jest projekt/kto może uzyskać wsparcie:
Ze wsparcia skorzystać mogą mieszkańcy Bytomia, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym wielokrotnie) oraz osoby z ich bezpośredniego otoczenia (w tym członkowie rodzin), osoby zamieszkujące i/lub związane z obszarem rewitalizacji (zwł. wiązki 1, Rozbark).
Szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów rekrutacji do projektu oraz zasad uczestnictwa zawarto w „Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Centrum Integracji Społecznej przestrzenią dla aktywności osób wykluczonych” 9.1.3 OSI RPO WSL 2014-2020 realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu” załączonym poniżej na stronie wraz z formularzami rekrutacyjnymi dla uczestników realizujących IPZS i otoczenia.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest od dnia 1 kwietnia 2018 r. i trwa przez cały okres jego realizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie dostępne są w Biurze Projektu, tel. (32) 283 15 48 wew. 32 zlokalizowanym przy ul. Karola Miarki 10 w Bytomiu w godzinach pracy biura:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 18:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
oraz od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 u pracowników socjalnych Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, II piętro, tel. (32) 283 15 48 wew. 35.

Click to listen highlighted text!