Click to listen highlighted text!

Tytuł projektu : Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych poddziałanie: 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Nazwa Beneficjenta: Bytom – miasto na prawach powiatu
Realizator projektu: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Całkowita wartość projektu: 6 000 000,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 5 946 997,50 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 5 054 947,87 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 594 699,75 zł

Po aneksie nr 5 nr UDA-RPSL.10.02.03-2406BB/17-05 do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”.

Całkowita wartość projektu: 5 826 592,24 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 5 773 589,74 zł
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 4 907 551,29zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 577 358,96 zł

Okres rzeczowej realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 31.07.2019 r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest dostosowanie budynku Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu przy ul. Karola Marki 10 do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienia ról społecznych. Zakres projektu obejmuje prace remontowe dachu, elewacji, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, komunikacji, pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż. oraz zagospodarowanie terenu.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest dostosowanie budynku Centrum Integracji Społecznej do prowadzenia działań zmierzających do usamodzielnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez edukację zawodową i społeczną, wzmocnienie potrzeby powrotu na rynek pracy i pełnienia ról społecznych.

Cel szczegółowy projektu:
wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Efektami realizacji inwestycji będzie stworzenie warunków do:
– aktywizacji i poprawy kwalifikacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
– zmniejszenia sfery ubóstwa,
– poprawy jakości kapitału społecznego. Budynek Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu zostanie dostosowany do nowych funkcji: pracowni gastronomicznej ze stołówką, fryzjerskiej, krawieckiej oraz sali komputerowej, które wykorzystywane będą do integracji społecznej i zawodowej grup marginalizowanych na rynku pracy.

W dniu 28.02.2018 została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej”
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Przekazany wykonawcy robót teren budowy – kwiecień 2018 r.

Widok na tył budynku
Plac i mur oporowy z tyłu budynku
Front budynku przed rozpoczęciem prac
Górne kondygnacje budynku
Teren przed budynkiem
Tablica informacyjna na tle budynku
Ogrodzenie terenu budowy

 

Prace rozpoczęte…
Maj 2018 r.

Wyburzenie nadbudowy skrzydła budynku
Prace wyburzeniowe dachu
Burzenie ścian działowych na parterze
Widok wyburzeń na dachu
Wyburzenia łazienek
Odsłonięcie stropów w budynku

 

Czerwiec 2018 r.

Odsłonięcie fundamentów i izolacje
Wyburzenie w budynku
Prace izolacyjne na zewnątrz budynku

 

Lipiec 2018 r.

Wyburzenia w górnej części klatki schodowej
Widok wyburzanych schodów
Widok rusztowań na froncie budynku
Zbliżenie na mocowania rusztowań
Widok wyburzonych schodów i klatki schodowej

 

Sierpień 2018 r.

Wyprowadzenie głównych instalacji budynku
Wyprowadzenie instalacji w pomieszczeniu
Rozpoczęcie budowy szybu windy
Wzmocnienie do formowania szybu windy
Odsłonięty strop w pomieszczeniu
Konstrukcja pod budowę sufitów podwieszanych
Robotnicy podczas pomiarów przy szybie windy
Wznoszenie szybu windy na zewnątrz budynku
Widok konstrukcji dla montażu sufitów
Sufit z płyt o podwyższonej ogniotrwałości
Wznoszenie konstrukcji szybu windy
Instalacja wewnątrz budynku

 

Wrzesień 2018r.

Pokrycie i izolacje na dachu budynku
Prace wykończeniowe na dachu budynku
Konstrukcje ścianek działowych w budynku
Budowa ścian działowych w budynku
Prace na rusztowaniach zewnętrznych
Widok rusztowań zewnętrznych
Przygotowanie do czyszczenia elewacji
Wznoszenie szybu windy i półpiętra
Konstrukcja tymczasowa schodów
Konstrukcja wzmocnień do budowy schodów
 
Wzmocnienie do budowy klatki schodowej
Wzmocnienie sufitów pod płytami
Przygotowanie wylewki 
schodów na klatce
Wylewanie schodów
na klatce schodowej
Widok na konstrukcje
szybu windy
Prace przy
ścianach działowych
Widok na konstrukcje 
ścianek działowych

 

Październik 2018.

Wykończeniowe zabezpieczenia dachu
Widok rusztowania do czyszczenia elewacji
Konstrukcja nowej klatki schodowej
Widok dachu i zabezpieczeń masztu
Budowa ścianek działowych
Instalacja wentylacji wewnątrz budynku
opis zdjęcia
opis zdjęcia
opis zdjęcia
Instalacja sieci klimatyzacji wewnętrznej
Podłącza wodno-kanalizacyjne
Prace wykończeniowe ścian działowych

 

Listopad 2018.

Prace budowlane na klatce schodowej
 
Roboty w pomieszczeniach przyziemnych
Wymienione okna w przyziemiu
Roboty budowlane w sali
wielofunkcyjnej
Wymienione okna na sali
wielofunkcyjnej
 
Prace budowlane w jadalni
na parterze
Prace na
klatce schodowej

 

Grudzień 2018.

Wylewanie posadzki na sali wielofunkcyjnej
Prace na sali wielofunkcyjnej
Montaż instalacji klimatyzacji
Czyszczenie elewacji ściany bocznej
Montaż instalacji i prace w przyziemiu

Przygotowanie
materiałów
Instalacja klimatyzacji i
wentylacji na kuchni
Prace instalacyjne na
wyższych kondygnacjach

 

Styczeń 2019.

Tynkowanie ścian w sali wielofunkcyjnej
Montaż kaloryferów w pomieszczeniach
Kafelkowanie pomieszczeń kuchni
Zamykanie instalacji wentylacji w kuchni
Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń
Widok zabezpieczeń sufitu w kuchni
Zabezpieczenia instalacji wentylacji-klimatyzacji
Widok konstrukcji sufitów i instalacji
Prace na klatce schodowej
Widok wzniesionego szybu windy
Kafelkowanie miejsc przy przyłączach umywalek
Zamykanie instalacji w kuchni
Kafelkowanie zaplecza kuchennego
Kafelkowanie kuchni

 

Luty 2019.

Zamykanie ścian działowych
Zamykanie ścian działowych i sufitu w kuchni
Uzupełnianie ubytków w elewacji budynku
Rozbiórka schodów zewnętrznych
Instalacje w przyziemieniu
Montaż ścian działowych i sufitów
Pracę wokół
budynków
 
Instalacje z 
budynku
Wykończenia łazienek
w przyziemiu

 

Marzec 2019.

Widok odnowionej elewacji budynku
Wymienione okna w sali wielofunkcyjnej
Prace wykończeniowe w sali wielofunkcyjnej
Widok nowego wejścia
Kafelkowanie podłóg kuchni
 
Nowa klatka schodowa
 
Kafelkowanie podług na zapleczu kuchni
Prace wykończeniowe
Widok na windę gastronomiczną
Prace wykończeniowe
Prace przy schodach zewnętrznych
Podłączanie klimatyzacji
wewnątrz budynku
Prace wykończeniowe
w szatniach
Podłącza instalacji
elektrycznej i sieciowej
Widok odnowionej
bryły budynku
Prace przy frontowym
murze zewnętrznym

 

Kwiecień 2019.

Tablica informacyjna o projekcie
Widok górnych kondygnacji budynku
 
 Podnośnik dla niepełnosprawnych
Nowa sala
wielofunkcyjna
Nowa jadalnia
na piętrze

 

Maj 2019

W maju Centrum Integracji Społecznej przeniosło się do zrewitalizowanego budynku przy Karola Marki 10. Zakres prac obejmował prace remontowe dachu, elewacji, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, komunikacji, pomieszczeń, instalacji wewnętrznych, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów przecipożarowych oraz zagospodarowanie terenu.
12 maja w ramach wydarzeń Dni Otwartych zorganizowano pokaz budynku. Oprócz indywidualnych zwiedzających pojawiła się 30 osobowa grupa uczestników wycieczki po Rozbarku. Wszyscy obejrzeli prezentacje o projektach realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej przy wsparciu ze środków unijnych. Mogli zobaczyć nowocześnie przystosowany do działalności budynek i bogato wyposażone pracownie fryzjerską, krawiecko-rękodzielniczą, oraz gastronomiczną z częścią kuchenną, jadalną i zapleczem.

Nowa klatka schodowa i wejście do budynku
Magazyn kuchenny z wyposażeniem
Widok sali wielofunkcyjnej
Prezentacja przebiegu remontu budynku
Grupa zwiedzająca salę wielofunkcyjną
Grupa zwiedzająca pracownię krawiecką

Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu
ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom
Telefon: +48 32 283 15 48

Click to listen highlighted text!